You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

سه شنبه, 12 فروردين 1399

آمد
Content فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان انتظامی و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نيروي انتظامي کشور سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم ،سرهنگ اشرفی به عنوان فرم
Content فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان انتظامی و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نيروي انتظامي کشور سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم ،سرهنگ اشرفی به عنوان فرم
Content فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان انتظامی و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نيروي انتظامي کشور سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم ،سرهنگ اشرفی به عنوان فرم
Content فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید انتظامی شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان انتظامی و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نيروي انتظامي کشور سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم ،سرهنگ اشرفی به عنوان فرم
Content فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان سپاه وفرماندهان پایگاه و گردان و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نیروی مقاومت بسیج ومعاون فرمانده کل سپاه،سرهنگ پا
Content فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان سپاه وفرماندهان پایگاه و گردان و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نیروی مقاومت بسیج ومعاون فرمانده کل سپاه،سرهنگ پا
Content فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان سپاه وفرماندهان پایگاه و گردان و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نیروی مقاومت بسیج ومعاون فرمانده کل سپاه،سرهنگ پا
Content فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان مهدیشهر معرفی شد. نظامی - دراین مراسم که مسئولین و روسای ادارات شهرستان وکارکنان سپاه وفرماندهان پایگاه و گردان و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند،طی حکمی از سوی فرمانده نیروی مقاومت بسیج ومعاون فرمانده کل سپاه،سرهنگ پا
Content قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت روزی بود روزگاری بود . روزگار جاودانی بود .
10  Content قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت روزی بود روزگاری بود . روزگار جاودانی بود .
11  Content قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قصه پر غصه ما - رویدادهای سایت روزی بود روزگاری بود . روزگار جاودانی بود .