You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

جمعه, 07 آذر 1399

آموزش زبان سنگسری قسمت دوم

ایمیل پرینت PDF

ساخت آوایی زبان سنگسری

آواشناسی،مطالعه وتوصیف علمی آواهای زبان است. موضوع آن ممکن است آواهای یک زبان مخصوص مانند فارسی باشد که آن را آواشناسی فارسی گویند.همچنین موضوع ممکن است آواهای زبان به طور کلّی باشد که آن را آواشناسی همگانی گویند.

آوا ها شامل واکه ها و همخوان هاست که در شمار مقدمات زبان شناسی است و مطالعه آن شرط آغازی پژوهش های زبانی است. این علم یکی از علوم وابسته به علم زبان شناسی است ولی بخشی از علم زبان شناسی نیست.

توانایی انسان در تولید آواهای گوناگون ازدیدگاه نظری نامحدوداست.این بدان معنی است که انسان بالقوه می تواند بی نهایت آوا تولید کند.درحالی که مختــصات آوایی که از ترکیـب آن ها بی نهایت آواتولید می شود خود بی نهایت نیستند بلکه محدودند.پاره ای ازمختصات آوایی درجایگاه های تولید،پاره ای به وسیله ی اندام های واک ساز وپاره ای نیز به وسیله ی شیوه های تولید ایجاد می شوند.

دربین رشته های گوناگون زبان شناسی، آوا شناسی بیش از همه جنبه ی تجربی دارد زیرا زمینه کار آن مطالعه و توصیف صداهای زبان است یعنی پدیده هایی که وجود خارجی محسوس دارند. آواهای گونـاگون هر زبان بر اثر حرکـات گوناگون انـدام های گفتـار و جریان هوای بازدم تولید می شوند.

یکی ازاندام های گفتار که عامل اساسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تولید نزدیک به تمام آواهاست همان اندامی نرم وگوشتی ودارای قابلیت انعطاف وتحرّک فراوان به نام "زبان" می باشد که مهمترین عضو گویایی است.نظربه همین نقش عمده است که نام این اندام دربسیاری اززبان ها، ازجمله فارسی برکل سیستم نظام یافته ی صوتی نیز اطلاق می گردد.

در زبان سنگسری همخوان ها و واکه های آن که سازنده ی تکواژها ، واژه ها محــسوب می شوند در مقایسه با زبان فارسی معیار تفاوت هایی دارند که یک یک آن ها به صورت همزمانی و در زمانی بررسی خواهدشد.بسیاری از همخوان های این زبان که دچار تفاوت های قابل ملاحظه با زبان فارسی معیار هستند نشان دهنده ی قدمت زبان سنگسری است.

دراین گویش هشت واکه ساده موجود است که شش مورد آن همانند زبان فارسی معیارمی باشد. و دو واکه ی اختصاصی [ə] و [u] دارد.چند واکه ی مرکب نیز در این گویش هستند که از مهمترین آن می توان واکه ی  [ow] رانام برد.صامت های آن ، همان صامت های فارسی معیارهستند.

 

نظر راجع به این مطلب
  
Tags: در, از, به, ها, که, است, آن, های, سنگسری, می, زبان, تولید, فارسی, واکه, آواهای

Share:Ask!BlinkBits!Blinklist!Blogmarks!BlogRolling!Cannotea!Del.icio.us!Digg!Diigo!DZone!Free and Open Source Software NewsFacebook!Fark!Faves!FeedMeLinks!Furl! GodSurfer!Google!linkaGoGo!Live!Ma.gnolia!Maple!Mister-Wong!Mixx!MyLinkVault!MySpace!Netscape!Netvouz!Newsvine!RawSugar!Reddit!ShoutWire!Simpy!Slashdot!Smarking!
Spurl!Squidoo!StumbleUpon!Swik!Tailrank!Technorati!Wists!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن