You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

چهارشنبه, 18 تیر 1399

انتخابات
Content رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی عيسي فاضلي در اين حکم کمال طاهريان معاون فرمانداري مهديشهر را با حفظ سمت به عنوان رييس ستاد انتخابات مهديشهر منصوب کرد. در بخشي از حکم فرماندار مهديشهر تاکيد شده است ضمن هماهنگي با ستاد انتخابات استان وف
Content رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی عيسي فاضلي در اين حکم کمال طاهريان معاون فرمانداري مهديشهر را با حفظ سمت به عنوان رييس ستاد انتخابات مهديشهر منصوب کرد. در بخشي از حکم فرماندار مهديشهر تاکيد شده است ضمن هماهنگي با ستاد انتخابات استان وف
Content رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی عيسي فاضلي در اين حکم کمال طاهريان معاون فرمانداري مهديشهر را با حفظ سمت به عنوان رييس ستاد انتخابات مهديشهر منصوب کرد. در بخشي از حکم فرماندار مهديشهر تاکيد شده است ضمن هماهنگي با ستاد انتخابات استان وف
Content رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
رييس ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر معرفي شد - سیاسی عيسي فاضلي در اين حکم کمال طاهريان معاون فرمانداري مهديشهر را با حفظ سمت به عنوان رييس ستاد انتخابات مهديشهر منصوب کرد. در بخشي از حکم فرماندار مهديشهر تاکيد شده است ضمن هماهنگي با ستاد انتخابات استان وف
Content شهرستان مهدیشهر با 90.61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شهرستان مهدیشهر با 90. 61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی عبدالهی تصريح كرد از مجموع 436 هزار و 492 نفر واجد شرايط راي دادن در استان سمنان ، 383 هزار و 306 نفر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در اين استان شركت كردند كه اين بي‌سا
Content شهرستان مهدیشهر با 90.61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شهرستان مهدیشهر با 90. 61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی عبدالهی تصريح كرد از مجموع 436 هزار و 492 نفر واجد شرايط راي دادن در استان سمنان ، 383 هزار و 306 نفر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در اين استان شركت كردند كه اين بي‌سا
Content شهرستان مهدیشهر با 90.61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شهرستان مهدیشهر با 90. 61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی عبدالهی تصريح كرد از مجموع 436 هزار و 492 نفر واجد شرايط راي دادن در استان سمنان ، 383 هزار و 306 نفر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در اين استان شركت كردند كه اين بي‌سا
Content شهرستان مهدیشهر با 90.61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شهرستان مهدیشهر با 90. 61 درصد ، رکوردار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری - سیاسی عبدالهی تصريح كرد از مجموع 436 هزار و 492 نفر واجد شرايط راي دادن در استان سمنان ، 383 هزار و 306 نفر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در اين استان شركت كردند كه اين بي‌سا
Content مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند. - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند.
10  Content مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند. - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند.
11  Content مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند. - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند.
12  Content مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند. - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مسئولان کميته‌ هاي پنج گانه ستاد انتخابات شهرستان مهديشهر انتخاب شدند.
13  Content هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی با استناد به ماده 16 (اصلاحی 27/8/86) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهر برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل میباشد.
14  Content هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی با استناد به ماده 16 (اصلاحی 27/8/86) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهر برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل میباشد.
15  Content هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی با استناد به ماده 16 (اصلاحی 27/8/86) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهر برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل میباشد.
16  Content هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهرانتخاب شدند - سیاسی با استناد به ماده 16 (اصلاحی 27/8/86) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهدیشهر برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل میباشد.