You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

پنجشنبه, 30 خرداد 1398

بالغ
Content اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر در این دیدار در خصوص اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفرهیت دولت به استان و همچنین ساخت چمن مصنوعی هاکی مهدیشهر بحث و تبادل نظر شد که جهانشیر با ارائه
Content اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر در این دیدار در خصوص اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفرهیت دولت به استان و همچنین ساخت چمن مصنوعی هاکی مهدیشهر بحث و تبادل نظر شد که جهانشیر با ارائه
Content اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر در این دیدار در خصوص اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفرهیت دولت به استان و همچنین ساخت چمن مصنوعی هاکی مهدیشهر بحث و تبادل نظر شد که جهانشیر با ارائه
Content اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جهانشیر سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان دیدار داشت - شورای اسلامی مهدیشهر در این دیدار در خصوص اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفرهیت دولت به استان و همچنین ساخت چمن مصنوعی هاکی مهدیشهر بحث و تبادل نظر شد که جهانشیر با ارائه
Content تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ? 20 ?
Content تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ? 20 ?
Content تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ? 20 ?
Content تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیلرد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث برای شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ? 20 ?
Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - استخدام و کاریابی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - استخدام و کاریابی      مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. 217 هزارو 23 كيلوگرم عسل از 36 هزارو 343 كلني زنيور عسل استان سمنان برداشت شده است كه اين ميزان درم
10  Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان ، مصطفي شاه حسيني گفت درسال جاري بالغ بر 217
11  Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان ، مصطفي شاه حسيني گفت درسال جاري بالغ بر 217
12  Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان ، مصطفي شاه حسيني گفت درسال جاري بالغ بر 217
13  Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - گوناگون مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان ، مصطفي شاه حسيني گفت درسال جاري بالغ بر 217
14  Content ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهدیشهر با حضور عموزاده معاونت محترم عمرانی استانداری سمنان ، فاضلی فرماندار شهرستان ، معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدیران دستگاههای اجرایی سطح ا
15  Content ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهدیشهر با حضور عموزاده معاونت محترم عمرانی استانداری سمنان ، فاضلی فرماندار شهرستان ، معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدیران دستگاههای اجرایی سطح ا
16  Content ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهدیشهر با حضور عموزاده معاونت محترم عمرانی استانداری سمنان ، فاضلی فرماندار شهرستان ، معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدیران دستگاههای اجرایی سطح ا
17  Content ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهدیشهر با حضور عموزاده معاونت محترم عمرانی استانداری سمنان ، فاضلی فرماندار شهرستان ، معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدیران دستگاههای اجرایی سطح ا
18  Content ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
ساختمان پایگاه امدادی اورژانس 115 مهدیشهر افتتاح گردید - گوناگون به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهدیشهر با حضور عموزاده معاونت محترم عمرانی استانداری سمنان ، فاضلی فرماندار شهرستان ، معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدیران دستگاههای اجرایی سطح ا