You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

يكشنبه, 28 دی 1399

برگزار
101  Content گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ، به منظور باز آموزی آموخته های دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان و فرزانگان ، گردهمایی یک روزه در محل کانون فرهنگی تر
102  Content گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ، به منظور باز آموزی آموخته های دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان و فرزانگان ، گردهمایی یک روزه در محل کانون فرهنگی تر
103  Content گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
گردهمایی یک روزه تشکیلات پیشتازان و فرزانگان شهرستان مهدیشهر برگزار گردید - فرهنگی به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ، به منظور باز آموزی آموخته های دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان و فرزانگان ، گردهمایی یک روزه در محل کانون فرهنگی تر
104  Content یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس به منظور زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان دانش آموز و فرهنگی دومین یادواره 43 دانش آموز شهید و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر روز گذشته با حضور فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر،مدیر آ
105  Content یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس به منظور زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان دانش آموز و فرهنگی دومین یادواره 43 دانش آموز شهید و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر روز گذشته با حضور فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر،مدیر آ
106  Content یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
یادواره 43 شهید دانش آموز و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر برگزار شد - دفاع مقدس به منظور زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان دانش آموز و فرهنگی دومین یادواره 43 دانش آموز شهید و 8 شهید فرهنگی شهرستان مهدیشهر روز گذشته با حضور فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر،مدیر آ