You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

جمعه, 26 مهر 1398

راه
Content بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون پس از بحث و تبادل نظر در راستاي تعيين و تامين زمين بيمارستان مقرر گرديد 1- به ميزان حداكثر 3 هكتار زمين در منطقه دربند مهديشهر(40هكتاري )از طريق مسكن و شهرسازي به دانشگاه علوم پزشك
Content بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون پس از بحث و تبادل نظر در راستاي تعيين و تامين زمين بيمارستان مقرر گرديد 1- به ميزان حداكثر 3 هكتار زمين در منطقه دربند مهديشهر(40هكتاري )از طريق مسكن و شهرسازي به دانشگاه علوم پزشك
Content بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون پس از بحث و تبادل نظر در راستاي تعيين و تامين زمين بيمارستان مقرر گرديد 1- به ميزان حداكثر 3 هكتار زمين در منطقه دربند مهديشهر(40هكتاري )از طريق مسكن و شهرسازي به دانشگاه علوم پزشك
Content بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون پس از بحث و تبادل نظر در راستاي تعيين و تامين زمين بيمارستان مقرر گرديد 1- به ميزان حداكثر 3 هكتار زمين در منطقه دربند مهديشهر(40هكتاري )از طريق مسكن و شهرسازي به دانشگاه علوم پزشك
Content بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
بررسی مشکلات وموانع ساخت بيمارستان 64 تختخوابي 15 خرداد مهديشهر - گوناگون پس از بحث و تبادل نظر در راستاي تعيين و تامين زمين بيمارستان مقرر گرديد 1- به ميزان حداكثر 3 هكتار زمين در منطقه دربند مهديشهر(40هكتاري )از طريق مسكن و شهرسازي به دانشگاه علوم پزشك
Content تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس شهید امیر پاشا از سربازان جان بر کف نیروی انتظامی بود که در منطقه سیستان و بلوچستان در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسید . سرباز وظیفه شهید امیر پاشا که یک ماهی از مدت سربازی ا
Content تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس شهید امیر پاشا از سربازان جان بر کف نیروی انتظامی بود که در منطقه سیستان و بلوچستان در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسید . سرباز وظیفه شهید امیر پاشا که یک ماهی از مدت سربازی ا
Content تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشییع پیکر پاک سرباز جان برکف اسلام شهید امیر پاشا در مهدیشهر - دفاع مقدس شهید امیر پاشا از سربازان جان بر کف نیروی انتظامی بود که در منطقه سیستان و بلوچستان در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسید . سرباز وظیفه شهید امیر پاشا که یک ماهی از مدت سربازی ا
Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
10  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
11  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
12  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
13  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
14  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
15  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
16  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
17  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
18  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
19  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .
20  Content در حال راه اندازی .... - راه اندازی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در حال راه اندازی .