You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

چهارشنبه, 29 آبان 1398

شاهرود
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
با شركت٥٠قاري وحافظ درشهرستان مهديشهرصورت گرفت - مذهبی حافظان و قاريان برتر استان‌سمنان براي شركت در رقابتهاي كشوري روز شنبه معرفي شدند. اين رقابتها با شركت ‪ ۵۰‬قاري و حافظ برتر شهرهاي مختلف استان سمنان در دو رده سني زير و بالاي ‪ ۱۶‬سال در مهديشهر برگز
Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
10  Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
11  Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
12  Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
13  Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
14  Content مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری - سیاسی دومين دور سفر استاني هيئت دولت به استان سمنان با 170 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد. در اين جلسه كه به رياست محمود احمدي‌نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نماين
15  Content مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی دراين رقابت ها که در ميامي در 60 کيلومتري شرق شاهرود برگزار شد ، تيم هاي شاهرود ، دامغان و سمنان به ترتيب عناوين دوم تا چهارم اين مسابقات را کسب کردند.
16  Content مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی دراين رقابت ها که در ميامي در 60 کيلومتري شرق شاهرود برگزار شد ، تيم هاي شاهرود ، دامغان و سمنان به ترتيب عناوين دوم تا چهارم اين مسابقات را کسب کردند.
17  Content مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی دراين رقابت ها که در ميامي در 60 کيلومتري شرق شاهرود برگزار شد ، تيم هاي شاهرود ، دامغان و سمنان به ترتيب عناوين دوم تا چهارم اين مسابقات را کسب کردند.
18  Content مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مهديشهر قهرمان رقابت هاي کونگ فو استان سمنان شد - ورزشی دراين رقابت ها که در ميامي در 60 کيلومتري شرق شاهرود برگزار شد ، تيم هاي شاهرود ، دامغان و سمنان به ترتيب عناوين دوم تا چهارم اين مسابقات را کسب کردند.
19  Content ٤٢میلیمتر بارندگی در مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
٤٢میلیمتر بارندگی در مهدیشهر - گوناگون حميدرضا ملكي , رئيس اداره پيش‌بيني و مركز تحقيقات كاربردي هواشناسي استان مقدار ريزش باران در روز گذشته را در مهديشهر 42 میلی متر ، شاهرود 20/6 ، سمنان 18/9 ، دامغان 11 , گرمسار 1/4 , اميريه 15 ، نردين 14، مجن 25/6 و
20  Content ٤٢میلیمتر بارندگی در مهدیشهر - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
٤٢میلیمتر بارندگی در مهدیشهر - گوناگون حميدرضا ملكي , رئيس اداره پيش‌بيني و مركز تحقيقات كاربردي هواشناسي استان مقدار ريزش باران در روز گذشته را در مهديشهر 42 میلی متر ، شاهرود 20/6 ، سمنان 18/9 ، دامغان 11 , گرمسار 1/4 , اميريه 15 ، نردين 14، مجن 25/6 و